Thong ke Binh Duong - Cục Thống kê Bình Dương - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bộ - Sở - Ban ngành
Cục Thống kê Bình Dương
Đăng ngày 29 tháng 6 năm 2011
Thương hiệu: Cục Thống kê Bình Dương
Tên viết tắt: Thong ke Binh Duong
Địa chỉ: Số 63 Đường Đoàn Thị Liên - Phường Phú Lợi - TX. Thủ Dầu Một
Địa phương: Bình Dương
Điện thoại: 0650.3 837 424
Fax: 0650.3 821 338
Email: [email protected]
Website: http://binhduong.gov.vn
Giám đốc: Võ Công Thành
Mobile: 0
Số lần xem: 2406 lần
Cục Thống kê Bình Dương
Cục Thống kê tỉnh Bình Dương là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Bình Dươngtheo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 3/9/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Tổng cục Thống kê;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng:

Cục Thống kê tỉnh Bình Dương là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Bình Dươngtheo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

Cục Thống kê tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Tổng cục Thống kê.

Cục Thống kê tỉnh là đơn vị dự toán của Tổng cục Thống kê, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2 . Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyềnđịa phương.

2.2 Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với Thống kê các ngành; Thống kê doanh nghiệp và Thống kê xã, phường. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng Thống kê huyện, thị xã thuộc tỉnh.

2.3. Biên soạn và xuất bản niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê khác; thống nhất quản lý việc công bố, cung cấp số liệu thống kê kinh tế - xã hội ở địa phương theo quy định của Tổng cục Thống kê; chịu trách nhiệm về độ tin cậy của số liệu thông tin công bố và cung cấp.

2.4. Xây dựngvà quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê công khai, nhanh chóng, thuận tiện đến mọi đối tượng sử dụng theo quy định của Tổng cục Thống kê.

2.5. Thực hiện các dịch vụ thống kê trên phạm vi địa bàn của tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

2.6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê trên địa bàn của tỉnh. Thẩm định chuyên môn nghiệp vụ theo quy định phân cấp của Tổng cục Thống kê.

2.7. Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học vào công tác thống kê nhằm góp phần cải tiến, đổi mới phương pháp thống kê để áp dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê.

2.8. Quản lý tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương và tuyển chọn, quản lý đội ngũ cộng tác viên thống kê theo sự phân cấp của Tổng cục Thống kê. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống kê ở địa phương theo các tiêu chuẩn của ngạch công chức ngành Thống kê.

2.9. Lập dự toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

2.10. Thường xuyên củng cố tổ chức thống kê ở địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với các Sở, ngành ở tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thuộc tỉnh.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương giao.

Điều 3.Tổ chức và hoạt động.

1. Biên chế của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương do Tổng cục Thống kê giao.

2. Cơ cấu tổ chức: Cơ quan Cục Thống kê tỉnh Bình Dương gồm có 5 phòng:

2.1- Phòng Tổng hợp: bao gồm các nghiệp vụ thống kê tổng hợp, tài khoản quốc gia, phương pháp chế độ, công nghệ thông tin, thi đua và thanh tra.

2.2- Phòng Thống kê Nông nghiệp: bao gồm các nghiệp vụ thốngkênông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

2.3- Phòng Thống kê Công - Thương: bao gồm các nghiệp vụ thống kê công nghiệp, xây dựng, giao thông, bưu điện, thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ và giá cả.

2.4- Phòng Thống kê Dân số - Văn xã: bao gồm các nghiệp vụ thống kê dân số, lao động, mức sống, xã hội và môi trường.

2.5- Phòng Tổ chức - Hành chính: bao gồm các nghiệp vụ về tổ chức cán bộ, đào tạo, hành chính, quản trị và tài vụ cơ quan.

3. Mỗihuyện, thị xã thuộc tỉnh có 1 phòng Thống kê.

Phòng Thống kê huyện, thị xã là phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê đặt tại huyện, thị xã; là đơn vị dự toán phụ thuộc, có con dấu để giao dịch theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

4. Việc thành lập mới, giải thể, tách nhập các Phòng tại cơ quan Cục Thống kê tỉnh và các Phòng Thống kê huyện, thị xã thuộc tỉnh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Các Phòng có từ 4 cán bộ, công chức, viên chức trở lên được bố trí một Trưởng phòng và một Phó Trưởng phòng. Các Phòng có từ 3 cán bộ, công chức, viên chức trở xuống chỉ bố trí một Trưởng phòng.

5.Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Cục Thống kê. Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/QĐ-TCCB, ngày 18/4/1994, Quyết định số 235/QĐ-TCTK, ngày 23/4/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạchtài chính, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

  Các doanh nghiệp Bộ - Sở - Ban ngành khác
 
 • Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh (19/11/2012 - 6473 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (18/1/2012 - 8292 lần xem)
 •  
 • Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (18/1/2012 - 7497 lần xem)
 •  
 • Thanh tra Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7264 lần xem)
 •  
 • Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (18/1/2012 - 7792 lần xem)
 •  
 • Sở Nội vụ Hải Phòng (18/1/2012 - 8318 lần xem)
 •  
 • Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng (18/1/2012 - 6910 lần xem)
 •  
 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7517 lần xem)
 •  
 • Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 8559 lần xem)
 •  
 • Cục Hải quan Hải Phòng (18/1/2012 - 7067 lần xem)
 •  
 • Cục Thống kê Hải Phòng (18/1/2012 - 7976 lần xem)
 •  
 • Sở Tài chính Hải Phòng (18/1/2012 - 7446 lần xem)
 •  
 • Sở Y tế Hải Phòng (18/1/2012 - 6076 lần xem)
 •  
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hải Phòng (18/1/2012 - 6462 lần xem)
 •  
 • Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng (18/1/2012 - 6133 lần xem)
 •  
 • Sở Công Thương Hải Phòng (18/1/2012 - 4911 lần xem)
 •  
 • Sở Xây dựng Hải Phòng (18/1/2012 - 4692 lần xem)
 •  
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (18/1/2012 - 4981 lần xem)
 •  
 • Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4460 lần xem)
 •  
 • Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4604 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác