So Tu phap - Sở Tư pháp - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bộ - Sở - Ban ngành
Sở Tư pháp
Đăng ngày 16 tháng 11 năm 2011
Thương hiệu: Sở Tư pháp
Tên viết tắt: So Tu phap
Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền
Địa phương: Hải Phòng
Điện thoại: 031.3846314
Fax: 031.3640091
Email: [email protected]
Website: http://haiphong.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Văn Thái
Mobile: 0031.3828188
Số lần xem: 1513 lần
Sở Tư pháp
Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền

Máy thường trực: 031.3846314

Fax: 031.3640091

Hộp thư cơ quan: [email protected]

Hộp thư tiếp dân: [email protected]

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố:

a) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực Tư pháp;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

c) Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và các nghề Tư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

d) Dự thảo các văn bản pháp luật quy định cụ thể, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố:

a) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Sở Tư pháp;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về quản lý công tác tư pháp ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác tư pháp được giao;

4. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố để Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân thành phố do các cơ quan chuyên môn khác của Uỷ ban nhân dân thành phố chủ trì, soạn thảo;

c) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp;

5. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

a) Theo dõi chung về tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở thành phố;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Tổng hợp báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp;

6. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố tự kiểm tra văn bản do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành;

b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (trong trường hợp có tổ chức Hội đồng nhân dân) và Uỷ ban nhân dân quận, huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân phường (trong trường hợp có tổ chức Hội đồng nhân dân phường), xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật;

7. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật đối với Uỷ ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố.

8. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt;

b) Làm thương trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

c) Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

d) Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;

9. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp Uỷ ban nhân dân thành phố hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng; tổ dân phố; khu dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân thành phố trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Về công chứng, chứng thực:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở thành phố sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề công chứng;

b) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng ở địa phương;

c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng;

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập, giải thể Phòng công chứng khi được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện và công chức Tư pháp- Hộ tịch thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

12. Về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp quận, huyện và công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

b) Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;

c) Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố;

d) Thẩm định hồ sơ, Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;

đ) Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi, huỷ bỏ những giấy tờ hộ tịch do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp trái với quy định của pháp luật;

e) Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

g) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

h) Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch;

13. Về luật sư và tư vấn pháp luật:

a) Thẩm định hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép thành lập, giải thể Đoàn luật sư, phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật; Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật;

c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, Công ty luật cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình hoạt động khi cần thiết;

d) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở thành phố sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở thành phố;

đ) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật; hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các tư vấn viên theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư, các tổ chưc shành nghề luật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền;

14. Về Trợ giúp pháp lý:

a) Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi thành phố;

c) Cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật;

d) Quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

15. Về bán đấu giá tài sản:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức bán đấu giá tài sản ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương;

b) Kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi thành phố theo thẩm quyền;

16. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác giám định Tư pháp; trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

17. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

18. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố và doanh nghiệp nhà nước; tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

19. Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

21. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

23. Quy định, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

24. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

25. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc: Nguyễn Văn Thái
ĐT: 031.3828188
Email: [email protected]

Phó Giám đốc: Ninh Thị Hoãn
ĐT: 031.3640032
Email: [email protected]

Phó Giám đốc: Ngô Minh Tuấn
ĐT: 031.3640838
Email: [email protected]
           

Phó Giám đốc: Lã Thanh Tân

ĐT: 3.641678

Email: [email protected]

 

  Các doanh nghiệp Bộ - Sở - Ban ngành khác
 
 • Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh (19/11/2012 - 6469 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (18/1/2012 - 8290 lần xem)
 •  
 • Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (18/1/2012 - 7495 lần xem)
 •  
 • Thanh tra Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7263 lần xem)
 •  
 • Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (18/1/2012 - 7791 lần xem)
 •  
 • Sở Nội vụ Hải Phòng (18/1/2012 - 8315 lần xem)
 •  
 • Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng (18/1/2012 - 6908 lần xem)
 •  
 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7517 lần xem)
 •  
 • Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 8559 lần xem)
 •  
 • Cục Hải quan Hải Phòng (18/1/2012 - 7066 lần xem)
 •  
 • Cục Thống kê Hải Phòng (18/1/2012 - 7973 lần xem)
 •  
 • Sở Tài chính Hải Phòng (18/1/2012 - 7446 lần xem)
 •  
 • Sở Y tế Hải Phòng (18/1/2012 - 6073 lần xem)
 •  
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hải Phòng (18/1/2012 - 6460 lần xem)
 •  
 • Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng (18/1/2012 - 6132 lần xem)
 •  
 • Sở Công Thương Hải Phòng (18/1/2012 - 4909 lần xem)
 •  
 • Sở Xây dựng Hải Phòng (18/1/2012 - 4689 lần xem)
 •  
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (18/1/2012 - 4977 lần xem)
 •  
 • Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4458 lần xem)
 •  
 • Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4602 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác