So Giao Duc va Dao tao Hai Phong - Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bộ - Sở - Ban ngành
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng
Đăng ngày 18 tháng 1 năm 2012
Thương hiệu: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng
Tên viết tắt: So Giao Duc va Dao tao Hai Phong
Địa chỉ: Số 37 Minh Khai -Quận Hồng Bàng
Địa phương: Hải Phòng
Điện thoại: 031.3842445
Fax: 031.3823792
Email: [email protected]
Website: http://haiphong.edu.vn/
Giám đốc: Đỗ Thế Hùng
Mobile: 00313.374543
Số lần xem: 6174 lần
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng
1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của thành phố và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình. 2. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 3. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý giáo dục, đào tạo cho Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của thành phố và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

3. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý giáo dục, đào tạo cho Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục và đào tạo.

5. Về quản lý trường học:

a) Trình Uỷ ban nhân dân thành phố quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn thành phố theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

b) Trình Uỷ ban nhân dân thành phố mức thu học phí, lệ phí cụ thể trên địa bàn thành phố để Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu chi học phí trên địa bàn thành phố.

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các trường học theo quy định của pháp luật và theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố.

d) Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện sau khi đã ban hành.

đ) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học phổ thông trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

e) Quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

f) Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo được Uỷ ban nhân dân thành phố phân cấp uỷ quyền cho Sở quản lý theo điều lệ, quy chế, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Quản lý nhà nước theo lĩnh vực đối với các trường ngoài công lập; các trường Đại học, Cao đẳng theo các nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Uỷ ban nhân dân thành phố việc cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo ở địa phương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

8. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch biên chế; tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn thành phố theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

9. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của thành phố gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lập dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật. Sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố giao dự toán ngân sách, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

10. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố về chuơng trình, biện pháp và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; giúp Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện xã hội hoá hoạt động giáo dục và đào tạo ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc các Sở, ngành khác và trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, theo uỷ quyền.

12. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

13. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở quản lý.

14. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.

15. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quy định về mua sắm, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học, công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị, thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định đó sau khi đã ban hành.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố.

17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

 

  Các doanh nghiệp Bộ - Sở - Ban ngành khác
 
 • Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh (19/11/2012 - 6505 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (18/1/2012 - 8322 lần xem)
 •  
 • Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (18/1/2012 - 7544 lần xem)
 •  
 • Thanh tra Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7301 lần xem)
 •  
 • Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (18/1/2012 - 7827 lần xem)
 •  
 • Sở Nội vụ Hải Phòng (18/1/2012 - 8359 lần xem)
 •  
 • Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng (18/1/2012 - 6943 lần xem)
 •  
 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7547 lần xem)
 •  
 • Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 8595 lần xem)
 •  
 • Cục Hải quan Hải Phòng (18/1/2012 - 7104 lần xem)
 •  
 • Cục Thống kê Hải Phòng (18/1/2012 - 8018 lần xem)
 •  
 • Sở Tài chính Hải Phòng (18/1/2012 - 7485 lần xem)
 •  
 • Sở Y tế Hải Phòng (18/1/2012 - 6102 lần xem)
 •  
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hải Phòng (18/1/2012 - 6497 lần xem)
 •  
 • Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng (18/1/2012 - 6174 lần xem)
 •  
 • Sở Công Thương Hải Phòng (18/1/2012 - 4937 lần xem)
 •  
 • Sở Xây dựng Hải Phòng (18/1/2012 - 4716 lần xem)
 •  
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (18/1/2012 - 5017 lần xem)
 •  
 • Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4490 lần xem)
 •  
 • Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4623 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác